Siirry suoraan sisältöön

Säännöt

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry:n säännöt

 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry, lyhennettynä KSSY. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki ja sen toiminta-alue Keski-Suomen maakunta.

Yhdistys on Suomen Syöpäyhdistys – Cancerföreningen i Finland ry:n jäsen, jota näissä säännöissä sanotaan keskusyhdistykseksi.

     2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on toiminta-alueellaan työskennellä syöpäsairauksien ehkäisemiseksi, näiden sairauksien seuraamusten vähentämiseksi ja torjumiseksi sekä syöpään sairastuneiden ja heidän läheisten tukeminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa yhteistoiminnassa keskusyhdistyksen kanssa valistustoimintaa ja syöpäsairauksia ennaltaehkäisevää työtä, hankkii ja ylläpitää tutkimiseen ja syöpää sairastavien hoitamiseen tarvittavia laitoksia ja välineitä sekä tukee ja avustaa syöpäpotilaita ja heidän läheisiään. Yhdistys tukee myös syövän tutkimustyötä.

Yhdistys ei harjoita voittoa tuottavaa toimintaa, mutta se voi toimintansa tukemiseksi omistaa ja hallita kiinteistöjä ja osakkeita, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä saatuaan siihen tarvittaessa asianomaisen luvan toimeenpanna varainkeräyksiä, arpajaisia ja myyjäisiä.

 1. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, rekisteröity yhdistys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

 1. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 1. Paikallisosastot

Alueellista toimintaa varten yhdistyksellä on rekisteröimättömiä paikallisosastoja. Paikallisosasto voidaan perustaa joko yhdistyksen hallituksen tai jäsenistön aloitteesta. Paikallisosaston säännöt vahvistaa hallitus. Paikallisosasto voi tehdä aloitteita ja esityksiä yhdistyksen hallitukselle.

 1. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

 1. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kahdeksan (8) muuta varsinaista jäsentä sekä yhdeksän (9) varajäsentä. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kolme (3) vuotta. Toiminnan kahtena ensimmäisenä vuonna eroaa kuitenkin kumpanakin kolme varsinaista ja kolme varajäsentä arvan nojalla. Kolmantena vuonna eroaa puheenjohtaja ja loput varsinaisista ja varajäsenistä. Myöhemmin eroaminen tapahtuu vuoron mukaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan kalenterivuodeksi varapuheenjohtajan. Hallituksen sihteerinä toimii yhdistyksen toiminnanjohtaja.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus voi tehdä päätöksiä tietoverkossa, puhelinkokouksessa tai sähköpostilla tai muuta sellaista viestintä käyttäen, joka mahdollistaa hallituksen jäsenten yhteyden pidon päätöksen teon aikana.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen hallituksen tehtävänä on:

 1. johtaa yhdistyksen yleistä toimintaa lain, yhdistyksen ja kokousten päätösten mukaisesti,
 2. huolehtia ja vastata yhdistyksen varojen hankinnasta ja omaisuuden hoidosta,
 3. tehdä esityksiä yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi,
 4. valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja kutsua kokoukset koolle,
 5. hyväksyä jäsenet yhdistykseen ja pitää luetteloa jäsenistä,
 6. ottaa ja erottaa toiminnanjohtaja ja muut yhdistyksen toimihenkilöt,
 7. asettaa tarpeelliset toimikunnat ja työtehtävät.
 1. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai toiminnanjohtaja kaksi yhdessä.

 1. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään maaliskuun 15. päivään mennessä. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

 1. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous marras-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä, ellei säännöissä ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 1. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

 1. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus,
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa,
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys,
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto,
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille,
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus,
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa,
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys,
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle,
 6. valitaan joka kolmas vuosi hallituksen puheenjohtaja ja vuosittain hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
 7. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa, joista toisen tilintarkastajan ja hänen varajäsenensä tulee olla vähintään HTM-tilintarkastaja
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kevätkokoukseen helmikuun 1. päivään mennessä ja syyskokoukseen lokakuun 1. päivään mennessä.

 1. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Säännöt on hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 1.4.2014 ja yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2014 sekä PRH:ssa 16.2.2015